Home » Wzory Umow » Currently Reading:

UMOWA SPEDYCJI

June 30, 2011 Wzory Umow No Comments

SZUKASZ TLUMACZ (Patrz kontakt)

zawarta w dniu ……………….. w ……………………… pomiędzy ……………………….. z siedzibą w ………………………. przy ul. …………………………… w imieniu i na rzecz którego działają:

1.) …………………………………………………………………………….

2.) …………………………………………………………………………….

zwanym dalej Spedytorem, a ……………………….. z siedzibą w …………………. przy ul. …………………………….. w imieniu i na rzecz którego działają:

1.) …………………………………………………………………………….

2.) …………………………………………………………………………….

zwanym dalej Zleceniodawcą, następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Zlecenio-dawcy przez Spedytora usług spedycyjnych przy przewo-zach na terenie kraju.

§ 2

Zakres usług świadczonych przez Spedytora obejmuje:

1. Udzielanie fachowego poradnictwa w przedmiocie warunków przewozu, wyboru trasy i środka transportu oraz w zakresie cen.

2. Przygotowanie tj. opakowanie, zważenie, policzenie, oznakowanie przesyłki do przewozu.

3. Dostawa przesyłki do miejsca przekazania na główny środek transportu.

4. Sporządzenie dokumentów przewozowych.

5. Zawarcie z Przewoźnikiem umowy o przewóz.

6. Ubezpieczenie przesyłki na czas przewozu.

7. Organizacja czynności ładunkowych.

8. Przewóz przesyłki.

9. Opieka nad przesyłką w drodze.

10. Dokonanie czynności związanych z odbiorem przesyłki w miejscu przeznaczenia.

11. Składowanie przesyłek.

12. Dostarczenie przesyłki do odbiorcy wskazanego przez Zleceniodawcę.

13. Podjęcie należności za dostarczony towar.

14. Dokonanie rozliczenia z Przewoźnikiem za wykonaną usługę transportową.

15. Podejmowanie starań o uzyskanie zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu przewoźnego i innych nies-łusznie pobranych kwot związanych z wykonywaniem umowy.

16. Podejmowanie właściwych czynności dla zabezpie-czenia praw Zleceniodawcy w stosunku do przewoźnika i innych spedytorów w przypadku powstania szkody w trakcie transportu.

17. Powiadomienie Zleceniodawcy o przewidywanych lub zaistniałych przeszkodach w przewozie.

§ 3

Zleceniodawca zobowiązuje się wobec Spedytora do:

1. Udzielenia zlecenia spedycyjnego zawierającego wszel-kie niezbędne informacje potrzebne Spedytorowi do zorganizowania przemieszczenia towaru.

2. Wydanie Spedytorowi wszystkich niezbędnych doku-mentów wymaganych przez odpowiednie przepisy.

3. Wydanie Spedytorowi przesyłki w ustalonym miejscu i czasie.

4. Poinformowanie Spedytora o szczególnych właściwoś-ciach i zawartości przesyłki.

5. Zwrotu wydatków poniesionych przez Spedytora w celu należytego wykonania zlecenia.

6. Zapłacenie Spedytorowi wynagrodzenia w formie prowizji spedycyjnej.

§ 4

Spedytor odpowiedzialny jest względem Zleceniodawcy za wybór i działalność przewoźników i dalszych spedytorów, którymi się posługuje przy realizacji niniejszej umowy.

§ 5

Spedytor ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki, zwłokę w wykonaniu zlecenia i szkodę wynikłą z nieudzielenia lub opóźnionego czy błędnego udzielenia informacji.

§ 6

Spedytor otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji ustalonej przez Zleceniodawcę w oparciu o taryfę spedycyjną, a w przypadkach nie objętych taryfą w oparciu o stawki umowne oraz zwrot poniesionych wydatków.

§ 7

Dla zabezpieczenia szczególnych interesów stron, wynikających ze specyfiki przemieszczanego towaru, wszelkie dodatkowe postanowienia określone zostaną w załączniku, będącym integralną częścią niniejszej umowy.

§ 8

Umowa obowiązuje od daty jej podpisania do dnia …………

§ 9

Strony zachowują prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem ……….. miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymaga-ją pod rygorem nieważności formy aneksu, podpisanej przez obie strony.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Ewentualne spory, wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygnięte zostaną przez właściwe rzeczowo sądy powszechne.

§ 13

Umowa zostaje zawarta w ………………….. jednobrzmiących egzemplarzach, po …………….. dla każdej ze stron.

 

 

Zleceniodawca Spedytor

………………………………. ……………………………….

Comment on this Article:Pracujesz zagranicą i chcesz uzyskać kredyt w Polsce? Zapraszamy na naszą stronę!

banery3
Biuro ksiegowe Londyn