Home » Wzory Umow » Currently Reading:

UMOWA SPEDYCJI

June 30, 2011 Wzory Umow No Comments

SZUKASZ TLUMACZ (Patrz kontakt)

zawarta w dniu …………………… w …………………. pomiędzy: ……………………………….. z siedzibą w ……………………, reprezentowanym przez ………………………., zwanym dalej Zleceniodawcą, a ………………………….. z siedzibą w ………………………., reprezentowanym przez …………………….., zwanym dalej Spedytorem.

§ 1

Zleceniodawca zleca, a Spedytor zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, wykonywać na jego rzecz usługi spedycyjne przy przewozach krajowych i zagranicznych.

§ 2

Przy wykonywaniu umowy Spedytor będzie występował w imieniu ………………………………………..

§ 3

Spedytor zobowiązuje się w terminie ….. dni od daty powiadomienia go przez Zleceniodawcę o wysyłce lub nadejściu przesyłki wykonać na jego rzecz następujące usługi spedycyjne: ………………………………………..

W wypadku opóźnienia w wykonaniu usługi Spedytor zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości ………………………….. zł (słownie ………………………….. zł) za każdy dzień zwłoki.

§ 4

Zleceniodawca zobowiązuje się zawiadomić Spedytora na ….. dni przed wysyłką lub odbiorem przesyłki, podać rodzaj i wielkość przesyłki oraz miejsce jej odbioru (przeznaczenia).

§ 5

Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty Spedytorowi za jego usługi wynagrodzenia w wysokości …………………… zł (słownie ……………………………………….. zł).

§ 6

Umowa zostaje zawarta na czas nie określony.

§ 7

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem …-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowę sporządzono w ….. jednakowo brzmiących egzemplarzach po ….. dla każdej ze stron.

 

 

Zleceniodawca Spedytor

………………………………….. ……………………………….

 

Comment on this Article:Pracujesz zagranicą i chcesz uzyskać kredyt w Polsce? Zapraszamy na naszą stronę!

banery3
Biuro ksiegowe Londyn