Home » Wzory Umow » Currently Reading:

UMOWA O USŁUGI PRZEWOZOWE

June 30, 2011 Wzory Umow No Comments

SZUKASZ TLUMACZ (Patrz kontakt)

zawarta w dniu … r. w … pomiędzy “…” S-ka z o.o. z siedzibą w … ul. …, reprezentowaną przez … – Prezesa Zarządu, zwaną dalej “Zamawiającym”

a

Przedsiębiorstwem Transportowym “…” z siedzibą w … ul. …, reprezentowanym przez … – Dyrektora i … – Główną Księgową, zwanym dalej “Przewoźnikiem”.

§ 1

Zamawiający zleca, a Przewoźnik zobowiązuje się świadczyć usługi polegające na przewozie ładunków taborem samochodowym.

§ 2

Przewoźnik świadczyć będzie usługi własnymi samochodami z naczepami o ładowności nie mniej niż … ton.

§ 3

Przewoźnik przewozić będzie towary do odbiorców na terenie kraju i za granicę zgodnie z przekazywanymi zleceniami.

Zlecenia przekazywane będą Przewoźnikowi w siedzibie Zamawiającego – w każdą sobotę. Zlecenie zawierać będzie harmonogram przewozu, określający ilości i rodzaje artykułów oraz terminy i trasy przewozów w następnym tygodniu.

§ 4

O zmianie terminu podstawienia samochodu Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Przewoźnika co najmniej na 24 godziny wcześniej – pod rygorem zapłacenia kary umownej w wysokości …% kosztów dojazdu do siedziby Zamawiającego.

§ 5

W przypadku nie podstawienia lub opóźnionego podstawienia środka transportu pod załadunek Przewoźnik obowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości …,- zł.

§ 6

Za świadczone usługi przewozowe Przewoźnik będzie pobierał wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …,- zł za 1 tonę.

§ 7

Załadunek i rozładunek towarów dokonywany jest przez załadowcę lub rozładowcę na jego koszt i ryzyko.

§ 8

Z chwilą dokonania załadunku ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej utraty rzeczy przechodzi na Przewoźnika.

§ 9

Koszty ubezpieczenia towaru na czas transportu ponosi Zamawiający.

§ 10

Do obowiązków Przewoźnika należy sprawdzenie posiadania wszystkich niezbędnych dokumentów towarzyszących przesyłce oraz załatwiać we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie formalności związane z wykonaniem przyjętego do wykonania przewozu.

§ 11

Należność za wykonaną usługę Zamawiający przekazywać będzie na konto Przewoźnika w terminie … dni od daty otrzymania rachunku.

§ 12

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony od dnia …

Każda ze stron może rozwiązać umowę za
…-miesięcznym wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 14

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową strony poddają właściwym sądom powszechnym.

§ 15

Umowę sporządzono w ….. jednobrzmiących egzemplarzach, po ….. dla każdej ze stron.

 

 

Zamawiający Przewoźnik

……………………………… ………………………..

Comment on this Article:Pracujesz zagranicą i chcesz uzyskać kredyt w Polsce? Zapraszamy na naszą stronę!

banery3
Biuro ksiegowe Londyn