Home » Wzory Umow » Currently Reading:

Umowa o Swiadczenie

June 30, 2011 Wzory Umow No Comments

SZUKASZ TLUMACZ (Patrz kontakt)

W dniu ………………………… w ……………………. pomiêdzy …………………… z siedzib¹ w ………………………. przy ul. ……………………. reprezentowanym przez ………………………, nazywanym w dalszej czêœci umowy Spedytorem, a ……………………………… z siedzib¹ w ………………………………. przy ul. ………………………………. reprezentowanym przez …………………………………., nazywanym w dalszej czêœci umowy Zleceniodawc¹ zawarto umowê nastêpuj¹cej treœci:

§ 1

Zleceniodawca zleca, a Spedytor zobowi¹zuje siê do wykonywania nastêpuj¹cych czynnoœci na rzecz Zleceniodawcy:

1. Nadawanie do przewozu przesy³ek towarów produkowa-nych przez Zleceniodawcê, a przede wszystkim: zamawianie œrodków transportowych, przygotowywanie listów przewozowych, za³atwianie wszelkich formalnoœci zwi¹zanych z nadaniem przesy³ek do przewozu.

2. Odbiór przesy³ek kolejowych i samochodowych, nad-chodz¹cych na adres Zleceniodawcy, a g³ównie odbiór zawiadomieñ o nadejœciu przesy³ek, za³atwianie z przewoŸnikiem formalnoœci dotycz¹cych wydania i odbioru przesy³ki, udzia³ w badaniu stanu przesy³ki, za³atwianie ewentualnych reklamacji u przewoŸnika.

§ 2

Obci¹¿enie Spedytora innymi czynnoœciami na rzecz Zleceniodawcy wymaga dodatkowego zlecenia na piœmie.

§ 3

Zleceniodawca zobowi¹zuje siê do informowania Spedytora o przygotowaniu towaru do wysy³ki na 1 dzieñ przed dniem wysy³ki w celu za³atwienia przez Spedytora formalnoœci przewozowych.

§ 4

Za wykonane czynnoœci spedycyjne Spedytor bêdzie otrzymywa³ wynagrodzenie wynosz¹ce równowartoœæ po³owy stawki wynagrodzenia kierownika magazynu. W przypadku, gdy przy odbiorze przesy³ki oka¿e siê koniecznoœæ z³o¿enia reklamacji u przewoŸnika, wynagro-dzenie Spedytora bêdzie wynosiæ pe³n¹ stawkê dzienn¹ wynagrodzenia kierownika magazynu.

§ 5

Zleceniodawca zobowi¹zuje siê do pokrywania wszelkich uzasadnionych wydatków Spedytora niezbêdnych przy wykonywaniu niniejszej umowy.

§ 6

Umowa zostaje zawarta na okres trzech miesiêcy od daty jej podpisania, z tym, ¿e ulega ona automatycznemu przed³u¿eniu na okres dalszych trzech miesiêcy, je¿eli ¿adna ze stron nie wypowie jej w terminie 14 dni przed up³ywem okresu jej wa¿noœci.

§ 7

W zakresie nie uregulowanym w umowie bêd¹ mieæ zastosowanie przepisy Ministra Komunikacji w sprawie œwiadczeñ spedycyjnych i ³adunkowych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Umowa zosta³a spisana w ……………….. jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po ……………………. dla ka¿dej ze stron.

 

 

Spedytor                                                                    Zleceniodawca

……………………………….                                                    ……………………………….

 

http://tlumaczprzysiegly.org.uk/

 

 

Comment on this Article:Pracujesz zagranicą i chcesz uzyskać kredyt w Polsce? Zapraszamy na naszą stronę!

banery3
Biuro ksiegowe Londyn