Home » Wzory Umow » Currently Reading:

Umowa o Dokonanie Projektu Wynalazczejo

June 30, 2011 Wzory Umow No Comments

SZUKASZ TLUMACZ (Patrz kontakt)

Zawarta w dniu ……………….. w ……………………… pomiêdzy ………………… reprezentowanym przez …………………………. zwanym dalej Zamawiaj¹cym, a

1.) …………………………………………………………………………….

2.) …………………………………………………………………………….

3.) …………………………………………………………………………….

4.) …………………………………………………………………………….

zwanymi dalej Wykonawcami, o nastêpuj¹cej treœci:

§ 1

Zamawiaj¹cy zleca, a Wykonawcy podejmuj¹ siê opraco-wania projektu wynalazczego pt. ………………….. w zakresie …………………………… zwanego dalej Projektem.

§ 2

Projekt wymieniony w §1, którego celem jest ………………….. powinien odznaczaæ siê nastêpuj¹cymi cechami: …………….

§ 3

Projekt okreœlony w §1 bêdzie pracowniczym projektem wynalazczym w rozumieniu przepisów prawa wyna-lazczego.

§ 4

Projekt bêd¹cy przedmiotem umowy zostanie wykonany i zg³oszony Zamawiaj¹cemu w terminie do ………………………

§ 5

Zg³oszenie, o którym mowa w §4 musi zawieraæ opis projektu i ewentualnie rysunki, schematy lub receptury, które lepiej pozwol¹ zrozumieæ istotê projektu i podjêcie decyzji w sprawie stosowania projektu. W zg³oszeniu winna siê znaleŸæ charakterystyka dotychczasowego stanu techniki w dziedzinie, której projekt dotyczy, jak równie¿ przewidywane efekty, œrodki i sposób realizacji projektu.

W zg³oszeniu musi siê znaleŸæ nazwisko twórcy/-ów projektu.

§ 6

W przypadku stwierdzenia braków w zg³oszeniu projektu Wykonawcy zobowi¹zuj¹ siê brakuj¹ce dane uzupe³niæ w terminie ……………..

§ 7

Za dokonanie projektu i po jego zastosowaniu Wykonawcy otrzymaj¹ wynagrodzenie w wysokoœci i terminach ustalonych w przepisach ustawy o wynalazczoœci.

§ 8

Zamawiaj¹cy zobowi¹zuje siê do udzielenia Wykonawcom pomocy w pracach nad dokonaniem projektu wynalazczego wymienionego w §1 w zakresie i w terminach ustalonych w za³¹czniku do niniejszej umowy oraz do udzielania Wyko-nawcom wskazówek co do sposobu wykonania zlecenia umowy.

§ 9

Wykonawcy zobowi¹zuj¹ siê informowaæ Zamawiaj¹cego na bie¿¹co o przebiegu prac nad dokonaniem projektu i o wszelkich trudnoœciach i przeszkodach zaistnia³ych przy realizacji projektu.

§ 10

Zamawiaj¹cy ma prawo odst¹piæ od umowy, gdy:

1.                                                          oka¿e siê, ¿e dokonanie projektu jest niemo¿liwe lub z przyczyn niezale¿nych od Zamawiaj¹cego wykonanie projektu staje siê bezcelowe.

Wówczas Wykonawcom przys³uguje odrêbne wynagro-dzenie, odpowiadaj¹ce wartoœci ich pracy wykonanej i zwrot poniesionych kosztów.

2. Wykonawcy nie dotrzymaj¹ terminu lub innych istotnych warunków przedmiotu umowy, po uprzednim ich wez-waniu do nale¿ytego wykonania umowy i wyznaczeniu im w tym celu dodatkowego terminu z zagro¿eniem odst¹pienia od umowy po bezskutecznym up³ywie tego terminu.

W tym przypadku Wykonawcy trac¹ prawo do wynagrodzenia odpowiadaj¹cego wartoœci ich pracy oraz do zwrotu poniesionych kosztów.

§ 11

Wykonawcy maj¹ prawo odst¹piæ od umowy:

1. Z powodu okolicznoœci, za które odpowiada Zamawiaj¹-cy, po uprzednim wezwaniu Zamawiaj¹cego do nale¿ytego wykonania postanowieñ umowy i wyznacze-nia w tym celu dodatkowego terminu, z zagro¿eniem odst¹pienia od umowy po bezskutecznym up³ywie tego terminu.

W takim przypadku Wykonawcom przys³uguje wyna-grodzenie odpowiadaj¹ce wartoœci ich wykonanej pracy nad projektem i zwrot poniesionych kosztów.

2.                                                                                     Je¿eli wykonanie projektu jest niemo¿liwe przys³uguje im wówczas tylko zwrot poniesionych kosztów.

§ 12

W przypadku odst¹pienia przez Wykonawców od umowy bez uzasadnionej przyczyny nie przys³uguje im ani prawo do wynagrodzenia, ani do zwrotu poniesionych kosztów.

§ 13

W sprawach zwi¹zanych z realizacj¹ umowy Wykonawców wobec Zamawiaj¹cego bêdzie reprezentowa³ …………………

§ 14

Wszelkie zmiany i uzupe³nienia niniejszej umowy wymaga-j¹ dla swej wa¿noœci formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejsz¹ umow¹ maj¹ zastosowanie przepisy ustawy o wynalazczoœci, rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie projektów wynalazczych i przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Niniejsz¹ umowê sporz¹dzono w ………………………………….. jednobrzmi¹cych egzemplarzach z przeznaczeniem:

………………………………………………………………………………..

 

 

Wykonawcy                                                             Zamawiaj¹cy

……………………………….                                                    ……………………………….

 

http://tlumaczprzysiegly.org.uk/

 

 

Comment on this Article:Pracujesz zagranicą i chcesz uzyskać kredyt w Polsce? Zapraszamy na naszą stronę!

banery3
Biuro ksiegowe Londyn