Home » Wzory Umow » Currently Reading:

UMOWA “KNOW – HOW”

June 30, 2011 Wzory Umow No Comments

SZUKASZ TLUMACZ (Patrz kontakt)

W dniu ………………………… w ………………………… pomiędzy ……………………… z siedzibą w …………………………….. przy ul. ……………………………….., zwanym dalej Przekazującym, którego reprezentuje:

1.) …………………………………………………………………………….

2.) …………………………………………………………………………….

a …………………………………. z siedzibą w ……………………… przy ul. …………………….. zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

§ 1

Przekazujący oświadcza, że jest właścicielem projektu w zakresie …………………….., który umożliwia ……………………., zwanym dalej Projektem.

§ 2

Przekazujący przekazuje Zamawiającemu projekt wymieniony w §1, który ma prawo w pełni go wykorzystać na terytorium ………………………………………

§ 3

Przekazujący oświadcza, że przekazany projekt jest jego własnością i nie narusza obcych praw wyłącznych.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy uzyskanych informacji o istocie projektu i do nieprzeka-zywania osobom trzecim prawa stosowania w/w projektu bez pisemnej zgody Przekazującego.

§ 5

Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy w zakresie umożliwiającym zastosowanie projektu u Zamawiającego oraz do wzajemnego informowania się o wszelkich udoskonaleniach projektu, będącego przedmiotem niniejszej umowy. Warunki przekazania udoskonaleń zostaną określone w oddzielnej umowie.

§ 6

Przekazujący zobowiązuje się:

-Przekazać Zamawiającemu dokumentację projektu w terminie do ……………

-Udostępnić wszelkie informacje niezbędne do realizacji i stosowania projektu oraz …………………………..

-Przeprowadzić instruktaż i szkolenie pracowników Zamawiającego na następujących warunkach ……………

§ 7

Przekazujący gwarantuje uzyskanie parametrów określo-nych w dokumentacji wymienionej w §6. W przypadku nieuzyskania określonej sprawności technicznej z winy Przekazującego ………………………………………….. gwarancja sprawności technicznej obejmuje okres ……………………….. od dnia …………………………. w zakresie ………………………… pod warunkiem ………………………..

§ 8

Zamawiający zapłaci Przekazującemu za przekazany projekt ……………. zł. (słownie …………………………………. zł.) w terminie do dnia ………………………………. oraz pokryje należności związane z przekazaniem projektu.

§ 9

Umowa zostaje zawarta na czas …………………………………., przy czym każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy za wypowiedzeniem ustalonym przez obie strony na … miesięcy. Strony mogą odstąpić od umowy bez wypowiedzenia, jeżeli …………………………….

§ 10

W przypadku wypowiedzenia umowy przez Przekazu-jącego, zobowiązuje się on do ………………………………….. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Przekazującego, Zamawiającemu przysługuje nadal ……………………………….

§ 11

Zamawiający zobowiązuje się do poczynienia wszystkich kroków, mających na celu zachowanie tajemnicy w czasie trwania niniejszej umowy i po jej wygaśnięciu.

§ 12

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień wynikających z niniejszej umowy każdej ze stron przysługuje od drugiej strony kara umowna:

1. z tytułu zwłoki w wysokości ……………………………………..

2. z tytułu odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia w wysokości …………………………….

§ 13

Strony ustalają dodatkowo …………………………………………..

§ 14

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności muszą być dokonane na piśmie w formie aneksu, podpisanego przez obie strony.

§ 15

Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony będą rozstrzygać w drodze polubownej, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia zwrócą się do do Sądu Rejonowego w ………………………….

§ 16

Umowa obowiązuje od daty jej podpisania przez obie strony. Do wszystkich spraw nie unormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy o wynalazczości, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie projektów wynalazczych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 17

Niniejszą umowę sporządzono w ………… jednobrzmiących egzemplarzach, z których ………………………… otrzymuje Przekazujący, a ……………. otrzymuje Zamawiający.

 

 

Zamawiający Przekazujący

………………………………. ……………………………….


 

Comment on this Article:Pracujesz zagranicą i chcesz uzyskać kredyt w Polsce? Zapraszamy na naszą stronę!

banery3
Biuro ksiegowe Londyn