Home » Wzory Umow » Currently Reading:

Umowa Dostawy elementow Kooperacynjnych

June 30, 2011 Wzory Umow No Comments

SZUKASZ TLUMACZ (Patrz kontakt)

zawarta w dniu ………………….. w …………………… pomiêdzy …………………………. z siedzib¹ w ……………………… przy ul. ………………….. reprezentowanym przez nazywanym dalej Dostawc¹, a …………………………………………. z siedzib¹ w …………………… przy ul. …………………….., reprezentowanym przez ……………………………………………….. nazywanym dalej Odbiorc¹ o nastêpuj¹cej treœci:

§ 1

W ramach kooperacji Dostawca zobowi¹zuje siê wypro-dukowaæ i dostarczyæ Odbiorcy nastêpuj¹ce elementy kooperacyjne nazywane dalej wyrobami:

1.) …………………………… w iloœci …………………

2.) …………………………… w iloœci …………………

3.) …………………………… w iloœci …………………

4.) …………………………… w iloœci …………………

§ 2

Dostawca zobowi¹zuje siê wyprodukowaæ wymienione w §1 wyroby w latach 199 …… – 199 ……. i dostarczyæ je w równych iloœciach rocznych.Terminy kwartalne zostan¹ przez strony ustalone w terminie jednego miesi¹ca przed kwarta³em. Strony mog¹ ustaliæ w drodze wzajemnego porozumienia krótsze terminy dostaw.

§ 3

Odbiorca zastrzega sobie, ¿e bêdzie produkowa³ wyroby tylko z surowców dostarczonych przez Odbiorcê.

Odbiorca zobowi¹zuje siê dostarczaæ surowce w³asnym œrodkiem transportu na w³asny koszt loco magazyn Dostawcy w terminie miesiêcznym przed kwarta³em.

§ 4

Opakowanie surowców stanowi opakowanie wypo¿yczone. Dostawca zobowi¹zuje siê przygotowaæ opróŸnione opako-wanie do odbioru przy nastêpnej dostawie. O ile dostawca nie przygotuje ich do odbioru, zap³aci Odbiorcy karê umown¹ w wysokoœci …% wartoœci nie zwróconego opakowania.

§ 5

W przypadku stwierdzenia przez Dostawcê nieprzydatnoœci dostarczonego surowca do produkcji wyrobów wymienio-nych w §1, zobowi¹zany jest on o wadliwoœci surowca powiadomiæ Odbiorcê w ci¹gu trzech dni telefonicznie, telegraficznie lub teleksem, a nastêpnie niezw³ocznie potwierdziæ reklamacjê pisemnie.

§ 6

Dostawca zobowi¹zuje siê produkowaæ wyroby wed³ug technologii okreœlonej w dostarczonej mu dokumentacji.

§ 7

Odbiorca zastrzega sobie prawo sprawdzania przestrzega-nia przez Dostawcê technologii okreœlonej dokumentacj¹.

§ 8

Wyroby bêd¹ odbierane w³asnym transportem i na koszt Odbiorcy.

§ 9

Dostawca jest zobowi¹zany do ka¿dorazowego powiado-mienia Odbiorcy o przygotowaniu wyrobów do odbioru, w terminie … dni przed terminem odbioru.

§ 10

Dostawca zobowi¹zuje siê do wydawania wyrobów w kontenerach dostarczonych przez Odbiorcê.

§ 11

Dostawca do³¹czy do przesy³ki specyfikacjê.

§ 12

Dostawca bêdzie ustala³ cenê na podstawie kalkulacji, a Odbiorca ma prawo zg³osiæ zastrze¿enia co do sposobu obliczenia ceny.

§ 13

Odbiorca zobowi¹zuje siê zap³aciæ nale¿noœæ za dostar-czone wyroby przelewem w ci¹gu 14 dni od otrzymania wyrobów i faktury.

§ 14

W przypadku stwierdzenia wadliwoœci towaru wyproduko-wanego u Odbiorcy wyrobów kooperacyjnych, przy zastosowaniu elementów dostarczonych przez Dostawcê, Dostawca zobowi¹zany bêdzie tylko do pokrycia strat, poniesionych z tego tytu³u przez Odbiorcê.

§ 15

Dostawca obowi¹zany jest niezw³ocznie powiadomiæ Odbiorcê o wadliwoœci wyrobów produkowanych wed³ug dostarczonej przez Odbiorcê dokumentacji.

§ 16

O ile w toku wytwarzania wyrobów Odbiorca stwierdzi, ¿e Dostawca wykonuje wyroby w sposób wadliwy, niezw³ocz-nie go o tym powiadomi, a Dostawca zobowi¹zuje siê natychmiast zmieniæ sposób wykonywania wyrobów.

§ 17

Odbiorca ma prawo odst¹piæ od umowy w przypadku bezskutecznego up³ywu wyznaczonego terminu.

§ 18

W przypadku niewykonania umowy w terminie – nieprzy-gotowania wyrobów do wydania, Dostawca zap³aci Od-biorcy karê umown¹ w wysokoœci ………….. % wartoœci towarów, które mia³y byæ wydane za ka¿dy rozpoczêty dzieñ zw³oki.

O ile szkoda rzeczywista bêdzie wy¿sza ni¿ kara umowna, Dostawca zobowi¹zany jest do zap³aty odszkodowania przekraczaj¹cego karê umown¹.

§ 19

Umowa zosta³a spisana w ….. jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po ….. dla ka¿dej ze stron.

 

 

Dostawca                                                                  Odbiorca

……………………………….                                                    ……………………………….

 

http://tlumaczprzysiegly.org.uk/

 

 

Comment on this Article:Pracujesz zagranicą i chcesz uzyskać kredyt w Polsce? Zapraszamy na naszą stronę!

banery3
Biuro ksiegowe Londyn